Trees and houses stacked together

Branschkollen: Hållbar fastighetsutveckling

Denna artikel har migrerats från en tidigare version av vår webbplats och kan därför avvika i utseende och funktionalitet.


Vi är intresserade av fastighetsbranschen och har genom åren jobbat med många stora aktörer i Sverige. Vi bestämde oss att börja fundera över trenderna inom den här branschen och se hur vi kan delta och hjälpa företag att driva utvecklingen digitalt.

Uppskattad lästid : 9 minuter

Gå till avsnitt

Key takeaways

 • Digitala lösningar kan bidra till att minska klimatpåverkan

Hållbar fastighetsutveckling

Fastighetsbranschen är en bransch som i stort sett har levt sitt eget liv genom åren med mycket traditionella affärsmodeller. Samtidigt beräknas det att 40% av världens energiåtgång och 30% av de globala utsläppen av växthusgas* kommer från fastighetsbranschen och klimatförändringarna anses komma ha mycket stor påverkan på branschen som helhet under de kommande 30 åren.

Klimatförändringarna gör att en hållbar fastighetsförvaltning är mer aktuell nu än någonsin och ställer branschen på sin spets för att tackla utmaningarna framåt. De stora penseldragen innefattar ekonomi såväl som miljö och det sociala för att kunna möta kraven som ställs från privat, kommersiellt och politiskt håll.

* Källa United Nations Environment Programme Finance Initiative

Netto-noll klimatpåverkan

Netto-noll klimatpåverkan innebär att alla utsläpp av växthusgaser kopplade till en produkt eller en tjänst balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd. Inom fastighetsbranschen innebär det framför allt åtgärder inom uppvärmning och materialproduktion.

Tänkbara områden där man kan påverka utsläppen är

 • Material: Minskad användning av material i byggnader, mer klimatsmart produktion av material och genom att byta ut material mot mer hållbara alternativ.
 • Transport: Minskade transporter, överflyttning till transportslag med mindre klimatpåverkan och ökad elektrifiering.
 • Energi och uppvärmning: Energieffektivisering genom renovering, minskad användning av fossila bränslen för fjärrvärmeproduktion och högre energikrav.
 • Avfall: Design av byggnader för ökad flexibilitet och ombyggnad samt för ökad materialåtervinning.
 • Byggbehov: Minskat behov av yta per person genom exempelvis delningsekonomi, aktivitetsbaserade och flexibla kontor och högre grad av flexibilitet i bostadsmarknaden.

Hemsö tar steget mot NollCO2-certifiering

I Tyresö, strax söder om Stockholm, utför Hemsö idag ett pilotprojekt för en ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Initiativet har tagits fram av SGBC (Sweden Green Building Council) där Hemsö utgör en av sex aktörer som ska certifieras.

Vi ser att miljö och hållbarhet kommer att öka mer i betydelse och påverka hur vi ser på fastigheter och hur de ska utvecklas och förvaltas.

I Hemsös pilotprojekt i Tyresö har man valt att fokusera på

 • Stomme i korslimmat trä (KL-trä).
 • Användning av CO₂-reducerad betong.
 • Minimerad användning av lösningar i metall som till exempel stålbalkar.
 • Fasad i återbrukat material.
 • Solceller på tak samt gröna tak.

Materialval, smarta energilösningar, renoveringar i stället för rivning, byggnation i trä och utemiljöns betydelse är exempel på sådant som blir viktigare i framtiden.

Hemsö ser även att man kommer skapa fastigheter som samlar flera funktioner och verksamheter. Det bidrar till mångfald och att generationer blandas på ett mer naturligt sätt. Det kan till exempel vara att man har skola, gym, bibliotek och äldreboende i samma byggnad.

SPaaS (Space as a service)

Space as a Service innebär ett paradigmskifte för kommersiella fastigheter där man går ifrån traditionella affärsmodeller, som i praktiken innebär pengar i utbyte mot yta, och rör sig åt en affärsmodell som innebär pengar i utbyte mot tjänster. I den här sfären ingår koncept som till exempel co-working, co-living och brandboxing.

Marknaden för co-working spaces har vuxit kraftigt på senare tid och givet att det är ett mycket effektivt sätt att maximera användningen av ytan i en fastighet, är fördelarna många. För en hyresgäst kan det bland annat innebära:

 • Att produktiviteten ökar tack vare genomtänkta ytor och bra service.
 • Att man sänker sina kostnader för lokalhyra jämfört med traditionella kontorslösningar i samma område.
 • Att flexibiliteten ökar när man växer eller minskar i behov av yta.
 • Att man kan fokusera på kärnverksamheten då alla kringtjänster ingår.
 • Att det främjar branschöverskridande samverkan då man får större möjlighet att nätverka.

Ur ett socialt perspektiv kan man även se positiva effekter där fler människor samlas under samma tak. Mångfalden som uppstår inom dessa ytor innebär ofta en flexibel och kreativ arbetsmiljö som för många främjar både verksamheten och den personliga utvecklingen.

Ted & Gustaf flyttade in i framtiden

Under 2020 gjorde vi på Ted&Gustaf valet att byta från egna lokaler, som på daglig basis bestod av mycket outnyttjad yta, till ett co-working space. Vi ville hitta en lösning som kunde skapa större förutsättningar för kreativitet, trivsel och tillgänglighet för de anställda. Eftersom vi är i en expansiv fas där vi letar efter nya kollegor, ville vi även ha flexibiliteten att kunna öka ytan vartefter vi blir fler utan att tumma på bekvämligheten.

Sammanfattning och hur kan vi hjälpa till

Varför har vi skrivit det här inlägget? Vi är intresserade av fastighetsbranschen och har dessutom fått glädjen att länge jobba med den med några av Sveriges största aktörer och vill gärna fortsätta vara med och utveckla, påverka och förändra.

Om du känner att du vill bolla idéer över en kaffe eller direkt inleda ett samarbete och jobba tillsammans med oss, får du gärna kontakta mig. Vi tror nämligen att det finns många möjligheter ur ett digitalt perspektiv att vara med och stötta och driva på den här utvecklingen. Här är några idéer:

 • Digital övervakning av en fastighets energiåtgång som delas med hyresgäster för att få en ökad medvetenhet.
 • Integrerad portal som skapar mervärde för hyresgäster genom att koppla samman gym, tvättstugor, leveranser och andra tjänster.
 • Sensorer som övervakar behovet för hämtning av avfall istället för att det görs regelbundet på fasta tider.
 • Låslösningar till allmänna utrymmen som kopplas samman med Bank-ID.

Endast fantasin begränsar vad man kan göra. Vilka digitala lösningar skulle du vilja se i en fastighet?

Relaterade artiklar

Fastighetsbranschen UX